pondělí 29. června 2009

Žalm 42,2-4

G C G
Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože, po
C G D C
Tobě. Po Bohu, po živém Bohu žízní duše má, kdy už půjdu a
G D G
spatřím Boží tvář. Ve dne v noci jsou mi slzy pokrmem, když
C G C G D C
mi říkají: „Tvůj Bůh? Kde je?“ Žalm 42,2-4 hm, hm, hm,
G D G
hm, hm, hm

Jan 7,37-38

Emi D Emi (D) Emi
Ježíš stál a volal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří
D Emi D Emi D Emi
ve mě, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“
D Emi
Jan 7,37 až 8

Židům 11,6

C G C G C G
Kdo přichází k Bohu musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty,
C G C
kdo jej hledají. Židům jedenáct, 6

Jakub 4,17

A D E A D
Umět jednat správně, ale nejednat, je hřích. Jakub 4,17 ra ríra
E A
ríra rí

neděle 28. června 2009

Filipským 4,4-6

D A D G D A D D
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se. Všichni
A D G D A
lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte
D A D A D A D ADAD
starost, ale za všechno se modlete. Filipským 4,4-6

Židům 4,12

Ami Ami7 Dmi Dmi7
Boží slovo je živé a mocné a ostřejší, než každý dvojsečný
Ami Ami7 Dmi Dmi7
meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a
Ami Ami7 Dmi Dmi7 Ami
kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.

Židům 4,12

Jeremiáš 29,11


D G D A D G A
Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin, praví
D
Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí, praví

Hospodin, praví Hospodin. Chci vám dát budoucnost a naději.

Jeremiáš 29,11

Židům 4,13

D G D
Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a
G D G
obnažené před očima toho, jemuž musíme sloužit. Židům čtyři
D
třináct

Žalm 40,18

F C B
Já sám jsem nuzný a ubohý, kéž bys na mě, Pane můj,
C F C B
pomyslel. Má pomoc, má záchrana jsi přece Ty, Bože můj
A D B A D
prosím nemeškej. Žalm 40 verš 18

pátek 26. června 2009

Matouš 11,29-30

A E A
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a
D A E
pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž
A E A
příjemné a mé břemeno lehké. Matouš jedenáct dvacet devět

až třicet.

Jan 1,12a